جلسۀ تعقیبی پروژۀ آب اندخوی با اشتراک محمد شاکر کارگر، رییس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، در ارگ تدویر یافت.

‎قبل از ظهر امروز پنج‌شنبه ۲ اسد، نشستی به‌منظور تسریع روند تطبيق پروژۀ آب اندخوی، با اشتراک عبدالرحمن عطاش رییس شرکت انکشاف ملی، خان محمد تکل رییس عمومی ادارۀ ملی تنظیم امور آب، حشمت الله غفوری معین وزارت زراعت، مالداری و آبیاری و شماری از متخصصین و انجینیران این وزارت و حمیدالله یلانی رییس عمومی آبرسانی برگزار گردید. اين پروژه چهار سال قبل توسط جلالتمآب محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور افتتاح گرديده بود.

‎در جلسه، سروی‌های توپوگرافی انجام یافتۀ قبلی از سوی شرکت‌های داوطلب ملی و بین‌المللی، به‌منظور انتقال آب به ولسوالی اندخوی، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و با درنظرداشت اقتصادی بودن طرح انتقال آب و احداث این کانال از مسیر قوش تیپه-اندخوی، اعضای جلسه این گزینه را به اتفاق آراء تایید نمودند تا مطالعات تخنیکی و عملی‌سازی آن با اعزام تیم تخنیکی شامل ادارات متذکره انجام یابد.

‎همچنان تأکید به‌عمل آمد که این پروژۀ بزرگ ملی آب‌رسانی، از طریق شرکت انکشاف ملی تطبیق و عملی گردد. جلسه فیصله نمود تا یک تیم تخنیکی شامل نماینده‌گان ادارۀ ملی تنظیم امور آب، ادارۀ آبرسانی، وزارت زراعت، مالداری و آبیاری، شرکت انکشاف ملی و ریاست عمومی دفتر مقام عالی تشکیل و در اسرع وقت به ولایت‌های بلخ و فاریاب سفر نموده، بررسی نهایی اجرايی شدن این پروژۀ بزرگ عامل‌المنفعه را انجام داده گزینۀ نهایی عملی‌سازی پروژه را به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه نمایند.