مسجد مذکور از جمله ۳۷۷ محراب مسجدی است که در تمام ولسوالی های کشور توسط شرکت انکشاف ملی با تمویل مالی اداره عملیاتی ریاست جمهوری اعمار میگردد.