چهار شنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹
به منظور حل مشکلات ورزش دوستان و ورزشکاران، تشویق جوانان به ورزش و فراهم آوری سهولت برای آنان، کار یک باب سالون ورزشی که قبلاً در ولایت بامیان آغاز گردیده بود تکمیل و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد.
این جمنازیوم، توسط اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری تمویل و کار ساختمانی آن تصدی ساختمانی بنایی شرکت انکشاف ملی به بپیش برده می شود.
سالون یاد شده که در یک وقت ظرفیت ۱۵۰۰ بیننده بازی های ورزشی را دارد در مساحت ۱۹۵۰ متر مربع زمین ساخته شده است.