تعمیر قباله جات ولایت ننگرهار به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد
کار اعمار تعمیر قباله جات ولایت ننگرهار ۹۷ در صد تکمیل و قرار است به زودی به بهره برداری سپرده شود.
این تعمیر در مساحت ۱۱ بسوه زمین در ناحیه اول شهر جلال آباد اعمار میگردد.
این تعمیر به هزینه مجموعی مبلغ بیش از ۹۷ میلیون افغانی با تمویل مالی وزارت شهرسازی و اراضی از سوی شرکت انکشاف ملی به گونه عصری و معیاری اعمار میگردد.
تعمیر مذکور با در نظرداشت معیار های بلند انجنیری و مهندسی، حاوی تسهیلات از قبیل برق دوامدار، تیلفون، انترنت، کمره های امنیتی، لفت، سیستم تهویه و سایر سهولت های دیگر می باشد.
با اعمار این تعمیر، به تعداد ۲۰۰ کارمند وزارت شهرسازی و اراضی در ولایت ننگرهار در بخش مدیریت زمینداری، انکشاف شهری و به صورت اخص اجرا و ثبت قباله فعالیت نموده و روزمره مشکلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ مراجعه کننده را مرفوع خواهند کرد.