یکشنبه ۱۱ عقرب ۱۳۹۹
جهت ایجاد سهولت و شفافیت در امور اسناد اداری در کشور شرکت انکشاف ملی به تعداد شش ساختمان معیاری و عصری را برای ریاست اراضی، وزارت شهرسازی و اراضی در شش ولایت کشور اعمار میکند که از جمله ولایت هرات نیز شامل آن میباشد.
تعمیر های اراضی و قباله جات با امکانات کامل برای مراجعین، کارمندان و همچنان جمع آوری اسناد و طی مراحل قانونی آن آماده میگردد، در این ساختمان دفاتر برای ادارات ذیربط نیز درنظر گرفته شده که از ضیاع وقت جلوگیری میکند و مراجعین می توانند تمام روند اداری را در این ساختمان پی گیری نمایند.
در حال حاضر کار اعمار تعمیر مذکور که از سوی ریاست ساختمانی بنایی شرکت انکشاف ملی پیش برده می شود به پایه اکمال رسیده و انتظار میرود عنقریب به بهره برداری سپرده شود.