کار عملی این پروژه بتاریخ ۱۸ ماه جاری در ولایت کندهار طی محفلی عملاً آغاز گردید.
هزینه ساخت و ساز این تعمیر مبلغ ۳۳.۸ میلیون افغانی می باشد از بودیجه وزارت مخابرات وتکنالوژي معلوماتی پرداخت می گردد.
این پروژه برای بیشتر از ۳۵ نفر کارگر ماهر و غیر ماهر زمینه کار مؤقتی را مساعد می سازد.
شرکت انکشاف ملی متعهد است این پروژه را در میعاد معینه تکمیل و به بهره برداری بسپارد.