شرکت ساختمانی افغانی:

دستگاه ساختمانی افغانی شاخۀ  از تصدی ساختمانی هلمند بود. و در سال  ۱۳۴۳ خورشیدی مطابق ۱۹۶۵ میلادی با سرمایه ابتدایی ۱۰۰ ملیون افغانی از آن تصدی مجزا و به اساس تصمیم حکومت وقت منحیث تصدی ساختمانی مستقل آغاز به فعالیت نمود. این تصدی  تولید بیشترین مواد مورد نیاز بخش ساختمان در کشور را عهده دار و با استخدام ۲۴۰۰ انجنیر و کارمندان و استخدام بیشتر از ۲۰۰۰ کار گر در بخش های مربوطه به تقاضای موجود رسیدگی می‌کرد.

از دست آورد های عمده این تصدی اعمار ساختمان ۱۸ منزله وزارت مخابرات، اعمار ساختمان ۱۴ منزله سینما پامیر و ساخت و ساز هوتل انترکانتیننتال  و قصر مرمرین در محوطه صدارت  می‌باشد. بازسازی آبدات تاریخی و مساجد در سراسر کشور از فعالیت دیگری این تصدی محسوب می‌گردد. بعد از ادغام شرکت انکشاف ملی در نظر دارد  تا با تجهیز و عصری سازی شیوه های کاری شرکت ساختمانی افغانی را  ارتقاء داده و به تقاضای بازار در زمینه ساختمان پاسخ دهد.