شرکت زراعتی وادی ننگرهار:

تصدی زراعتی وادی ننگرهار در سال ۱۳۳۸ خورشیدی مطابق ۱۹۵۹ میلادی غرض تطبیق پروژه های زراعتی در شرق کشور ایجاد گردید. این تصدی با داشتن ۲۱۰۰ هکتار زمین ۷۵۰۰ تن مالته را در سال ۱۳۵۷ تولید کرد که اکثر آن به خارج از کشور صادر گردید. این شرکت با استخدام ۷۶۰۰ تن  کارمند در بخش های مختلف کاری خویش به تولید مالته، زیتون، توت زمینی وانواع میوه جات وسبزیجات فعالیت می‌نمود.

 بعد از ادغام در شرکت انکشاف ملی، روی زمین های قابل زرع جهت کشت نبات الویرا، کاررا آغاز نموده است که بعد از طی مراحل زنجیره ارزشی به بازار های داخلی وخارجی عرضه خواهد گردید. همچنان این شرکت تیمی را به منظور مراقبت و توسعه فارم های زیتون توام با ایجاد کارخانه پروسس آن غرض استحصال روغن وبسته بندی برای عرضه داخلی و صادرات خارجی موظف نموده است. ایجاد کارخانه بسته بندی معیاری سبزیجات نیز تحت کار شرکت انکشاف ملی قرار دارد که کارهای مقدماتی وتهیه تجهیزات وتکنالوژی آن تحت کار است.