مدرسه شهباز خان ولایت فاریاب که یکی از نهاد های تعلیمات اسلامی این ولایت است در اواخر سده یازدهم قمری توسط شخصی بنام شهباز خان بخارایی اعمار شده است.
مدرسه یاد شده که در ولسوالی اندخوی این ولایت در ساحه ۲۵۰۰ متر مربع زمین بنا شده است، با گذشت زمان با وصف پختگی دست خوش اضرار فرو ریزی گردیده بود.
شرکت انکشاف ملی که در همه زمینه های ساخت و ساز به اعمار مکان ها و بنا های تاریخی توجه خاصی مبذول داشته است، بازسازی و مرمت دوباره این مکان متبرک را که زمینه درخشش ابده های اسلامی را مساعد میسازد نیز روی دست گرفته دارد.
این بنای تاریخی که بنام مدرسه قدیمه نیز شهرت دارد کار مرمت آن از سه روز بدینسو توسط شرکت ساختمانی افغانی شرکت انکشاف ملی آغاز گردیده است.
هزینه مجموعی بازسازی مدرسه شهباز خان که بیشتر از ۲۱۴۸۸۸۵۰ افغانی میباشد از بودیجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخته میشود و الی اواخر سال ۱۴۰۰ خورشیدی به پایه اکمال خواهد. رسید.