به سلسله آغاز کار ۳۷۷ محراب مسجد در ولسوالی ها، سنگ تهداب یک محراب مسجد در ولسوالی انجیل ولایت هرات گذاشته شد

سنگ تهداب مسجد ولسوالی انجیل ولایت هرات بعد از ظهر روز گذشته با حضور سید عبدالوحید قتالی والی هرات، عبدالحمید حنیف نماینده مردم در پارلمان، عبدالخالق هروی رئیس حج و اوقاف این ولایت، وحید احمد آزادانی ولسوال انجیل، خانم بهبودی شاروال ولسوالی انجیل، مسوولین محلی اداره عملیاتی و شرکت انکشاف ملی و شمار دیگر از اشتراک کننده گان در قریه بهارستان این ولسوالی گذاشته شد.
در محفلی که به همین مناسبت دایر گردیده بود والی هرات و ولسوال انجیل از توجه شخص رییس جمهور، اداره عملیاتی ریاست جمهوری و شرکت انکشاف ملی در زمینه سپاسگذاری کرده و اظهار امیدواری کردند تا این پروژه نیز همانند سایر پروژه های شرکت انکشاف ملی در این ولایت، با کیفیت خوب و در زمان تعیین شده آن به پایه اکمال برسد.
این در حالی است که طی چند روز گذشته کار سه محراب مسجد دیگر در ولسوالی های رباط سنگی، گذره و پشتون زرغون این ولایت آغاز شده است، این مساجد که هزینه اعمار آن از سوی اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری پرداخت میشود مسوولیت ساخت آن را شرکت ساختمانی بنایی شرکت انکشاف ملی بر عهده دارد.