شنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۹
ریاست فابریکات سمنت غوری شرکت انکشاف ملی، سیمینار یک روزه را برای آگاهی دهی در مورد چگونگی غرس نهال جهت سرسبز شدن اطراف این فابریکه برای باغبانان و کارگران پروژه سرسبزی فابریکات مذکور دایر نمود.
این سیمینار که در تالار جلسات فابریکه سمنت غوری برگزار گردیده بود در آن در مورد غرس نهال، نوع پرورش درختان زینتی، پرورش گیاه هنگ که بیشتر از آن در دارو ها استفاده صورت می گیرد و مدیریت باغداری صحبت صورت گرفت.
این در حالیست که پیش از این رهبری ریاست فابریکات سمنت غوری به منظور ایجاد کمربند سبز زیر نام باغ ترقی، حدود ۱۳۰ جریب زمین را برای غرس نهال در اطراف این فابریکه اختصاص داده است.