برگزاری سومین دور آزمون رقابتی میان ۲۰۰ تن در شرکت انکشاف ملی
سومین دور آزمون رقابتی در شرکت انکشاف ملی امروز چهارشنبه ۲۵ سرطان سال روان با حضور داشت هییت با صلاحیت این شرکت در مقر قصر دارالامان برگزار گردید.
در این آزمون که ۲۰۰ تن از طبقه ذکور و اناث اشتراک کرده بودند ۲۰ تن آنان که بتوانند بلندترین نمرات را از آن خود بسازند شانس گزینش در مربوطات شرکت انکشاف ملی را خواهند داشت.
شرکت انکشاف ملی به منظور شناسایی افراد با تجربه تلاش دارد با برگزاری آزمون شفاف در هر مرحله؛ افراد واجد شرایط را به این نهاد جذب کند.
گفتنیست که پیش از این ۱۷۰ تن در دو مرحله برای ۲۵ عنوان بست کاری مختلف به رقابت پرداخته بودند که نتایج هر دو مرحله پس از ارزیابی دقیق با هر یک از اشتراک کننده گان از طریق ایمیل و تماس تیلیفونی در میان گذاشته شده و افرادی که بیشتر از ۲۵ نمره اخذ کرده اند به دور بعدی فراخوانده میشوند.
قرار است در مراحل بعدی از افراد متباقی که درخواست کار به این شرکت داده و واجد شرایط بوده اند در روز های آینده امتحان اخذ گردد.