مسوولان شرکت انکشاف ملی و وزارت امور داخله در اقدام تازه روی ایجاد یک طرز العمل بخاطر توزیع کوپون به چهل هزار خانواده بازمانده و معلولین قوای مسلح کشور کار می کنند.
وحیدالله رحمدل رئیس انسجام و انکشاف تولیدات و قیام الدین کمالی رئیس شرکت ارزاق شرکت انکشاف ملی در دیدار امروز شان با نوید کاووسی رییس حمایت پولیس وزارت امور داخله در این مورد بحث و تبادل نظر نمودند.
در این دیدار کارکرد های شرکت ارزاق از سوی رییس حمایت پولیس وزارت امور داخله مورد استقبال قرار گرفته و با توجه به آن، یک تفاهم نسبی صورت گرفت تا مدیریت توزیع کوپون به شرکت ارزاق و تمویل آن به وزارت امور داخله سپرده شود.
رئیس حمایت پولیس وزارت امور داخله با اشاره به ظرفیت موجود در شرکت ارزاق افزود که شرکت یاد شده در گذشته نیز در زمینه توزیع کوپون در کشور فعالیت های چشمگیری داشته و در حال حاضر نیز این مسوولیت را به خوبی انجام خواهد داد.
در اخیر این جلسه تفاهم شد تا بخاطر اجرایی شدن این برنامه جلسات دیگری هم میان مسوولین شرکت انکشاف ملی و وزارت امور داخله دایر شود تا به نتیجه نهایی منجر شده و توزیع کوپون به خانواده های یاد شده آغاز گردد.