بازدید روئسای شرکت ارزاق و انسجام تولیدات شرکت انکشاف ملی از فابریکات ترکاری، میوه و سمنت جبل السراج در ولایت پروان
وحید رحم دل رییس انسجام تولیدات و قیام الدین کمالی رییس شرکت ارزاق شرکت انکشاف ملی طی سفر امروز شان به ولایت پروان از فابریکات تولیدی پروسس ترکاری، میوه و سمنت جبل السراج دیدار نمودند.
روئسای انسجام تولیدات و ارزاق ضمن بازدید از این بخش ها، با دگر جنرال فضل الدین عیار والی پروان نیز دیدار کرده و روی همکاری های همه جانبه میان شرکت انکشاف ملی و رهبری محلی این ولایت بحث و گفتگو کردند.
والی پروان با ابراز خرسندی از فعالیت های موثر شرکت انکشاف ملی در بخش های مختلف در این ولایت از آن استقبال کرده خواهان فراهم آوری زمینه های شغلی بیشتر برای مردم این ولایت و همچنان انکشاف تولیدات سمنت در فابریکه سمنت جبل السراج شده و در زمینه اعلام همکاری نمودند.
در ضمن روئسای ارزاق و انسجام شرکت انکشاف ملی روی اهمیت پروژه های این شرکت که قرار است در آینده در این ولایت تطبیق شود صحبت نموده و اطمینان دادند که تولید سمنت در فابریکه جبل السراج بیشتر خواهد شد.