این مسجد از جمله ۳۷۷ محراب مساجدی است که در مراکز ولسوالی های ۳۴ ولایت کشور اعمار میگردد.
مسجد مذکور در ولسوالی بنگی ولایت تخار موقعیت دارد که کار اعمار آن توسط ریاست ساختمانی بنایی، شرکت انکشاف ملی به پیش برده میشود.