انتظارگاه یاد شده در مساحت ۳۵۰ متر مربع اعمار شده است که در یک وقت ظرفیت ۲۵۰ نفر را در دو بخش جداگانه زنانه و مردانه دارد.
کار اعمار آن توسط ریاست ساختمانی بنایی شرکت انکشاف ملی، مطابق با معیار های ساختمانی انجام شده است.