شرکت انکشاف ملی به همکاری مالی موسسه ADB کار یک باب شفاخانه پنجاه بستر را در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان آغاز کرد.
این شفاخانه که با استفاده از قطعات پیش ساخت تولید شرکت انکشاف ملی طی پنج ماه آینده ساخته می شود
گفتنیست این شفاخانه؛ از جمله شفاخانه های است که قرار است در ۹ ولایت دیگر کشور نیز به شکل پنجاه و صد بستر اعمار گردد.