شرکت انکشاف ملی در نظر دارد، تا مقدار (16,000) شانزده هزار تن سمنت تولیدی فابریکه سمنت جبل السراج خویش را از طریق مزایده به فروش برساند، اشخاصیکه خواهان اشتراک در مزایده باشد، میتواند شرطنامه فروش سمنت فوق الذکر را از دفتر مرکزی شرکت انکشاف ملی واقع قصبه، ناحیه ۱۵ شهر کابل دریافت نموده و آفر های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی روز (چهارشنبه) مورخ (1403/02/26) به آمریت روابط عامه شرکت انکشاف ملی واقع قصبه، ناحیه پانزدهم شهر کابل تسلیم نمایند، افرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
جلسه مزایده به روز چهار شنبه ساعت (10:00) قبل از ظهر مورخ (1403/02/26) در تالاس جلسات این شرکت تدویر میگردد.