دوشنبه ۲۸ میزان۱۳۹۹
در این اواخر موازی ۱۳۰۰ جریب زمین پروژه کوکچه ملکیت ریاست ساختمانی هلمند شرکت انکشاف ملی که توسط افراد زورمند محلی غصب گردیده بود، بالا ثرسعی و تلاش مسوولین شرکت انکشاف ملی با همکاری مقامات ولایت تخار از غصب رها و مسترد گردیده است.
قابل ذکر است موازی ۱۰ هزار جریب زمین مذکور که قبلا به شکل تپه ها قرار داشت، کار هموار کاری آن از اواخر دهه ۵۰ الی اواسط دهه ۶۰ دوام داشته، در نتیجه ده هزار جریب زمین آن هموار کاری و از جمله در حدود ۳۵۰۰ جریب آن کانال بندی نیز گردیده است.
زمین مذکور در جوار دریای کوکچه موقعیت داشته با احداث بند آبگردان برای کشت انواع میوه جات منجمله کیله، لیمو، املوک، انار و سایر میوه جات و سبزیجات فوق العاده مناسب می باشد.
در اصل، پروژه مذکور شامل ۴۹۰۰۰ جریب زمین بوده و کار سروی آن در زمان حاکمیت سردار محمد داود خان به کمک انجنیران شوروی وقت انجام یافته، اما نسبت اوضاع نا گوار امنیتی کار آن تکمیل نگردیده است.
شرکت انکشاف ملی بمنظور آبیاری زمین مذکور، مطالعات تخنیکی آنرا شامل پلان کاری خویش نموده تا با مساعد شدن شرایط پلان طرح شده را در مرحله تطبیق قرار دهد.