شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۹
تیم تخنیکی زغال سنگ شمال مربوط شرکت انکشاف ملی، مطالعات امکان سنجی جیولوژیکی را در دو صوف معدنی ساحات زغال دار (قله چه و شیخانی) ولایت سمنگان تثبیت کرده اند.
به گفته این تیم همزمان با تدارک ضرورت های تخنیکی و تجهییزات معدنی؛ آنان عملیات کندن کاری دو حفریه صوف معدنی را در ساحه معدنی زغال دار قله چه و شیخانی ولسوالی روی‌ دوآب این ولایت اغاز خواهند کرد.
از آنجایی که عملیات معدن‌کاري در ساحه آبخورک در مرحلهء استخراج قرار دارد و احتمال میرود عمر مفیده آن ظرف یک‌ سال آینده به اتمام برسد؛ بنآ ایجاب مي نماید تا عملیات معدن‌کاري در ساحات معدني قله‌چه و شیخاني تداوم پیدا کند.
قابل تذکر است که ساحات معدني زغال‌دار قله‌چه و شیخاني در همجواري ساحه معدني آبخورک واقع شده است و در واقع طبقات زغال‌دار ساحات معدني شیخاني و قله‌چه، امتداد طبقات زغال‌دار ساحه معدني آبخورک می باشد.
آغاز عملیات اکتشافي و بهره‌برداري تخنیکي از ساحات معدني زغال‌دار قله‌چه و شیخاني براي ده‌ها تن از افراد بی بضاعت و بيکار محلي، فرصت‌هاي شغلي را ایجاد کرده و عواید شرکت زغال‌سنگ شمال را افزایش میدهد.